Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky eshopu Aurashop.cz

I.
Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Egida Plus s.r.o.
IČ: 25726200
DIČ: CZ25726200
se sídlem: Křížová 3112, 15000 Praha 5
zapsané u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 64659
kontaktní údaje:
email info@aurashop.cz
www.aurashop.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.aurashop.cz (dále je „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a jsou upravována písemnou formou emailem.
II.
Informace o zboží a cenách
1. Informace o produktech, včetně uvedení ceny a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (i bez ní). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, pokud například není zboží k dispozici.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s  dodáním zboží.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře (e-shopu), případně písemně emailem. Telefonicky objednávky z technických důvodů nepřijímáme. Při zadávání objednávky si kupující vybere druh zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno měnit údaje, které do objednávky vložil, včetně zboží. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.Toto potvrzení je automatické, pokud prodávající neinformuje kupujícího jinak před odesláním objednávky, platí toto jako uzavření kupní smlouvy.
5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu s koncovkou aurashop.cz.
6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o odeslání objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní čísla nebo email prodávajícího s koncovkou aurashop.cz.
7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:
 - platby v Kč na účet 2300432664 / 2010
 - platby v EUR na účet: IBAN: CZ9820100000002501786047 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
• bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Comgate,
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate,
• dobírkou v hotovosti nebo kartou při předání zboží,
• bezhotovostně prostřednictvím "Odložená platba", kterou poskytuje brána Comgate
• kartou při osobním odběru v provozovně na Praze 5
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu u objednávek do 7.000,- Kč. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
• osobním odběrem v provozovnách prodávajícího
8. Volba způsobu dodání se provádí v e-shopu po objednávání zboží.
9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Toto mu bude v co nejkratší lhůtě sděleno emailem.
10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, případně vyžádat podpis škodní události. V případě vážného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího v den připsání platby na účet prodávajícího. V případe dobírky je tímto dnem datum doručení dobírkovného od přepravce. Obvykle do 14ti dnů od předání zásilky kupujícímu.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.
Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

Zákázník (spotřebitel) má v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník. právo odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit i bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Upozorňujeme, že smysl institutu vrácení zboží, resp. jeho vyzkoušení v zákonné lhůtě 14 dnů je pouze takový, "aby měl spotřebitel možnost si zboží prohlédnout či vyzkoušet právě tak, jako by tak činil v kamenné prodejně" (viz. stanovisko dTest a ČOI). Jakékoli používání, zkoušení a testování zboží nad nezbytně nutný rámec není povoleno a Obchodník si v takovém případě vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy neuznat a vrácení zboží neakceptovat.

Zejména zboží jako jezdecká sedla, deky pro koně, přepravní kamaše pro koně, apod. lze zkoušet s maximální opatrností a pouze na nezbytně nutnou dobu. Jakékoli známky používání, znečištění či poškození jsou jednoznačným důvodem pro nemožnost zboží vrátit.


3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, tzn. objednávka specifické velikosti, u sedla komora na objednávku atd.
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například spodní prádlo, udidla, krmivo, krmné doplňky),
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy
5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší - netýká se výměny. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na náklady kupujícího od termínu doručení daného zboží. Stejně tak dopravné k zákazníkovi nebude refundováno.  Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem a v původním nepoškozeném obalu (hlavně krabice a obaly, kde je označení zboží), ponechejte prosím také všechny etikety. Pokud na originální krabici poškození ve formě přelepu atd, budeme účtovat 10%!                                                                                                                                                                                                                                                     6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od přijetí zboží. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
9. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku za zboží po odečtení nákladů za dodání takovým způsobem.
10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu došlo.
11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, nepoužívané, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu, včetně všech připevněných označení produktu tzv. "vysaček". Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud je vrácené zboží znečištěné, prodávající započte oproti ceně zboží poplatek za jeho uvedení do původního stavu. Pokud ani po vyčištění není možné zboží prodávat jako nové za původní cenu, započte prodávající oproti ceně zboží přiměřené náklady na sníženou hodnotu vráceného zboží.
12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

13. V případě výměny zboží za jiné, počítá se lhůta 14ti dnů k první zásilce. Jednou vyměněné zboží tedy již nelze vrátit. Stejně tak není možná výměna za zboží v nižší hodnotě.

14. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Totéž se týká dopravy zdarma, která je vnímána jako dar. V případě, že po odečtení ceny vráceného zboží z celkové částky objednávky bude částka nižší než částka, od které je poskytována doprava zdarma, bude kupujícímu cena za dopravu účtována dle ceníku za dopravu, kterou si zvolil a vrácená částka za zboží bude o tuto cenu snížena, jinak by tyto hodnoty byly chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Aurashop právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

15.V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje i uvedení názvu firmy, příp. IČ/IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Reklamace při poškození zboží jsou ve lhůtě prodloužené, tedy 2 roky.

15. Doručovací adresa pro vrácení, výměnu, reklamace zboží je: Aurashop.cz - Egida Plus s.r.o., Křížová 3112, 15000 Praha 5, ČR.

VI.
Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklam jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci. Výsledky reklamace jsou zcela závislé na výrobci a jeho vypořádání. Prodávájící tedy dle toho může vypořádání reklamace vyřešit následujcími způsoby: výměna za nové zboží, oprava zboží, přiměřená sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy s vrácením kreditu pro další nákup, případně vrácení peněz.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně a to osobně nebo poštou (či jiným způsobem přepravy). Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil a co je obsahem reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Doručovací adresa pro vrácení, výměnu, reklamace zboží je: Aurashop.cz - Egida Plus s.r.o, Křížová 3112/2478, 15000 Praha 5, ČR

VIII.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
3. Doručovací adresa pro vrácení, výměnu, reklamace zboží je: Aurashop.cz - Egida Plus s.r.o, Křížová 3112/2478, 15000 Praha 5, ČR

 IX.
Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
X.
Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 2.1.2023

V Praze dne 2.1.2023. Podepsal jednatel ing. Zdeněk Kurka

Aurashop.cz v žádném případě neodpovídá za zpoždění či jiné komplikace při doručení expedovaného zboží, které je způsobeno problémy na straně přepravce, tj. kurýrní služba. Z hlediska dodacích lhůt se ve vztahu ke společnosti Aurashop.cz za splnění termínu dodací lhůty považuje den expedice zboží přepravci.

  • Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato!

FORMULÁŘ NA VRÁCENÍ/VÝMĚNU ZBOŽÍ. Prosíme, vložte formulář dovnitř balíku s vraceným zbožím.

Poškození zboží při přepravě:

Naše firma expeduje zásilku přepravci vždy nepoškozenou a zabalenou dle norem a požadavků přepravce. Za dopravu zboží vždy odpovídá přepravce a to v plném rozsahu. Pokud zjistíte při předávání zásilky přepravcem její poškození, zásilku rozhodně nepřebírejte a na tuto skutečnost ihned přepravce upozorněte. Ten s Vámi sepíše protokol o poškození zásilky, kdy Vám tato zásilka bude v nejbližším možném termínu zaslána nová, nepoškozená. Za dopravu opětovně zaslaného zboží z důvodu poškození zásilky již cena za dopravu není účtována.

Pokud zásilka nemá zjevné poškození obalu zvenčí, ale při rozbalení bude její obsah poškozen, je třeba, abyste neprodleně informovali přepravce o poškození obsahu a sepsali s nimi taktéž reklamační protokol. Reklamační lhůta u obchodních balíků je 2 pracovní dny.

Ochrana osobních údajů:

Vyžádané osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Použitím internetového obchodu www.aurashop.cz souhlasí zákazník se shromažďováním údajů o jeho návštěvách a objednávkách provozovatelem. Provozovatel prohlašuje, že garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů.

Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od přepravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání a ani žádným způsobem před vyexpedováním zboží objednávku (písemně, telefonicky, osobně) u prodávajícího nestornuje, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku), která činí 30% z celkové výše objednávky. Objednané zboží je možné zrušit max. 24 hodin před expedicí. Pozdější zrušení již není možné a objednávka je závazná. Pokud nebude uvedena barva či velikost zboží, dodáme dle skladových zásob. Případné reklamace barvy či velikosti budou řešeny na náklady zákazníka!

Zpracování osobních údajů

S Vašimi údaji zacházíme s veškerou obezřetností. A nepředáváme je nikomu dalšímu, pouze přepravní společnosti.


Děkujeme za pochopení.


Příjemný nákup Vám přeje,
Tým AURAshop